Vedtægter

 

Vedtægt

for

Foreningen Gevninge Forsamlingshus

 

 

 

§ 1. NAVN OG HJEMSTED

Foreningens navn er ”Foreningen Gevninge Forsamlingshus”. Foreningen er hjemmehørende i Gevninge i Lejre Kommune. Foreningens adresse er Gevninge Bygade 1, Gevninge, 4000 Roskilde.

 

§ 2. FORMÅL

Foreningens formål er at drive og opretholde Gevninge Forsamlingshus som almennyttigt, lokalt samlingssted efter de stedlige behov for arrangementer og fælles aktiviteter af kulturel, foreningsmæssigt, politisk, idrætslig og selskabelig art. Foreningen understøtter samhørighed og fællesskab mellem områdets beboere og er tilknyttet Landsforeningen Danske Forsamlingshuse gennem dennes Amtsforening.

 

§ 3. MEDLEMMER

Medlemskabet er personligt på navn. Medlemmer er de, som efter denne vedtægt har købt et eller flere medlemsbeviser, eller som har købt et eller flere andelsbeviser under tidligere vedtægter. Disse beviser er i enhver henseende ligestillede indenfor denne vedtægts rammer uanset ordlyden på tidligere udstedte beviser. Udstedte tidligere beviser skal derfor ikke ombyttes til nye medlemsbeviser ved vedtagelsen af denne vedtægt. Medlems/andelsbeviser kan ikke overdrages ved gave, arv eller på anden måde. En generalforsamling kan beslutte, at medlemmerne skal betale et årskontingent, og betaling heraf vil herefter være en betingelse for fortsat medlemskab.

 

§ 4. GENERALFORSAMLINGER

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal. Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden, ved annoncering i den på egnen, efter bestyrelsens skøn, mest udbredte ugeavis. Forslag fra medlemmer til behandling indgives skriftligt til formanden senest 8 dage før.

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende:

1.Valg af dirigent

2.Formandens beretning

3.Forelæggelse af det reviderede regnskab

4.Indkomne forslag

5.Orientering om bestyrelsens budget

6.Forslag til pris for medlemsbeviser og fastsættelse af evt. årskontingent

7.Valg til bestyrelse:

bestyrelsesmedlemmer for 2 år, i ulige år 3 medlemmer, i lige år 4 medlemmer

8.Valg af suppleanter:

1 første- og 1 anden bestyrelsessuppleant for 1 år

9.Valg af revisor:

2 revisorer for 1 år

10.Valg af revisorsuppleant:

1 revisorsuppleant for 1 år

11.Eventuelt

- hvorunder intet kan besluttes

 

Bestyrelsen udpeger en referent, som sammen med dirigenten underskriver referatet af generalforsamlingens beslutninger. Dirigenten udpeger evt. stemme-tællere.

Beslutninger om sager optaget på dagsordenen træffes ved almindeligt flertal af de afgivne stemmer. Valg af flere personer i en afstemning kan dog ske ved relativt flertal. Hvis medlemmer undlader at stemme , hverken stemmer for eller imod, eller stemmer ugyldigt eller blankt, medtælles det ikke i antallet af afgivne stemmer. Afstemning foregår normalt ved de stemmeberettigedes håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes ved personvalg mellem flere foreslåede, eller hvis dirigenten skønner det nødvendigt. Ved hver afstemning kan hvert tilstedeværende medlem afgive 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller stedfortræder. Sammen med et medlem kan en ægtefælle/samlever, som ikke er medlem, overvære generalforsamlinger uden stemme- og taleret.

Ekstraordinær generalforsamling lader bestyrelsen afholde tilsvarende, hvis den finder det nødvendigt, eller hvis 1/3 af medlemmerne skriftligt begærer det og angiver punkter til behandling. Kun punkter/forslag bekendtgjort for medlemmerne på indkaldelsen til en ekstraordinær generalforsamling kan behandles der.

 

§ 5. BESTYRELSEN

Indenfor rammerne:

a) af den gældende retstilstand

b) af disse vedtægter og

c) af generalforsamlingens beslutninger

har bestyrelsen myndigheden til at lede foreningen. Bestyrelsen udpeger hvem, som forestår udlejning af forsamlingshuset efter de regler, som bestyrelsen fastsætter, og den påser, at udlejningen sker inden for rammer, som angivet for forsamlingshusets formål.

Bestyrelsen kan afvise arrangementer og lejemål, som kunne forekomme hærværkstruende, i strid med brandværns regler eller husets formål.

 

§ 6. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG KONSTITUERING

Bestyrelsen består af indtil 7 medlemmer. De vælges for 2 år og afgår skiftevis i lige og ulige år. Bestyrelsen udpeger af sin midte formand og kasserer, som ikke kan være samme person, og fordeler andre opgaver imellem sig. Formanden kan ved bestyrelsesmedlemmers fravær indkalde suppleanter. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når den er sammenkaldt efter de regler, den har fastsat herfor, og når mindst én mere end halvdelen af dens medlemmer, inklusiv indkaldte stedfortrædende suppleanter, er til stede. Beslutninger forudsætter, at et flertal af de tilstedeværende har stemt for. Bestyrelsen lader føre protokol over de behandlede sager og de trufne beslutninger. Referatet godkendes på næste bestyrelsesmøde.

 

§ 7. ØKONOMI, REGNSKAB OG REVISION

Regnskabsåret går fra 1/1 til 31/12. På generalforsamlingen vælges for 1 år 2 revisorer til at revidere regnskabet og 1 revisorsuppleant til at indtræde i en revisorers fravær. Foreningens likvide midler skal være anbragt i pengeinstitut. Af overskud kan intet udbetales til medlemmerne. Beløb indbetalt for medlems- eller andelsbeviser er varige, almennyttige bidrag og kan ikke genudbetales.

 

§ 8. TEGNING

Foreningen tegnes i den daglige økonomi af formand eller kasserer. Pantsætning, optagelse af lån eller lignende transaktioner, som kan forpligte foreningen, forudsætter beslutning i bestyrelsen.

 

§ 9. HÆFTELSE

Foreningen hæfter alene med sine aktiver. Ingen kan personligt hæfte eller drages til økonomisk ansvar, som formand, kasserer, bestyrelsesmedlem, valgt revisor eller medlem undtagen i tilfælde af handlinger eller undladelser over for foreningen, som efter den almindelige retstilstand kan være personligt ansvarspådragende.

 

§ 10. VEDTÆGTSÆNDRINGER

En generalforsamling kan behandle forslag om ændring af vedtægten, hvis medlemmerne indkaldes mindst 14 dage forud med forslagene vedlagt ved annoncering i den på egnen, efter bestyrelsens skøn, mest udbredte ugeavis. Bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne kan indgive forslag om vedtægtsændring. Sammen med et forslag udsendes til sammenligning den hidtidige vedtægt. Ændringer i de dele af vedtægten, der således er udsendt ændringsforslag til forud, kan vedtages af generalforsamlingen med almindeligt flertal af summen af afgivne ja- og nej-stemmer.

 

§ 11. FORENINGENS OPLØSNING

Hvis bestyrelsen af økonomiske eller andre årsager ikke længere ser mulighed for at drive forsamlingshuset, indkaldes til en generalforsamling ved annoncering i den på egnen, efter bestyrelsens skøn, mest udbredte ugeavis med nærmere oplysninger om situationen bl.a. for at få valgt anden bestyrelse. Viser dette sig ikke muligt, eller opgiver en nyvalgt bestyrelse, indkaldes der med nærmere forslag om foreningens opløsning og forsamlingshusets evt. afhændelse til en ekstraordinær generalforsamling herom, og en opløsning kan vedtages med almindeligt flertal af summen af de afgivne ja- og nej-stemmer.

 

§ 12. ANVENDELSE AF EVT. MIDLER I TILFÆLDE AF FORENINGENS OPLØSNING

Ved en opløsning, som ikke afsluttes med en fusionering med et andet forsamlingshus, en idrætshal eller lignende almennyttigt, lokalt samlingssted, stilles evt. overskydende midler til rådighed for foreninger i lokalområdet med formål til gavn for især børn eller ældre. Den opløsende generalforsamling beslutter hvem, der skal forestå den økonomiske afvikling og fordelingen af midlerne som bestemt. Der kan ikke ske udlodning til forsamlingshusets medlemmer eller til goder forbeholdt disse.

 

§ 13. IKRAFTTRÆDELSE

Denne vedtægt træder i kraft i stedet for den hidtidige vedtægt af Februar 1988, ændret i 2009 og 2014. Med denne ny vedtægt, hvormed forsamlingshuset følger lovgivningens påbud, som hindrer fortsat forsamlingshusdrift som andelsselskab, indtræder Foreningen Gevninge Forsamlingshus i samtlige de forpligtelser og rettigheder over for tredjemand, som hidtil har omfattet det identiske selskab Gevninge Forsamlingshus, herunder i ejendomsretten til forsamlingshusets faste ejendom, beholdninger, løsøre m.v., ligesom foreningen med sin faste ejendom og sine andre aktiver hæfter for selskabets hidtidige forpligtelser og gæld.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen, den 3. november 2015 og på ekstraordinær generalforsamling den 1. december 2015.

 

 

 

Jens Winther Jørgen Hansen

Dirigent Referent