Vedtægter
Vedtægter

for

Foreningen Gevninge Forsamlingshus
§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er ”Foreningen Gevninge Forsamlingshus”. Foreningen er hjemmehørende i Gevninge i Lejre Kommune. Foreningens adresse er Gevninge Bygade 1, Gevninge, 4000 Roskilde.§ 2. Formål

Foreningens formål er at drive og opretholde Gevninge Forsamlingshus som almennyttigt, lokalt samlingssted efter de stedlige behov for arrangementer og fælles aktiviteter af kulturel, foreningsmæssigt, politisk, idrætslig og selskabelig art. Foreningen understøtter samhørighed og fællesskab mellem områdets beboere og er tilknyttet Landsforeningen Danske Forsamlingshuse gennem dennes Amtsforening.§ 3. Medlemmer

Som medlem af foreningen kan optages personer med folkeregisteradresse i Gevninge Sogn og foreninger med hjemstedsadresse ligeledes i Gevninge Sogn. Øvrige optagelser skal godkendes af bestyrelsen. Medlemskabet er personligt og på navn. Der udstedes medlemsbevis. Der kan kun udstedes et (1) medlemsbevis pr. forening. Ajourført medlemsliste vil til enhver tid foreligge hos bestyrelsen.

Udmeldelse af foreningen sker automatisk ved fraflytning/dødsfald/ophør eller efter anmodning§ 4. Generalforsamlinger

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal. Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden, ved annoncering i den på egnen, efter bestyrelsens skøn, mest udbredte ugeavis. Forslag fra medlemmer til behandling indgives skriftligt til formanden senest 8 dage før.

Dagsorden for ordinær generalforsamling:

1.Valg af dirigent

2.Godkendelse af formandens beretning

3.Godkendelse af regnskab

4.Orientering om bestyrelsens budget

5.Indkomne forslag

6.Valg til bestyrelse:

3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år i ulige år, 4 bestyrelsesmedlemmer i lige år

7.Valg af suppleanter:

2 suppleanter for 1 år

8.Valg af revisor:

2 revisorer for 1 år

9.Valg af revisorsuppleant:

1 revisorsuppleant for 1 år

10.Eventuelt


Bestyrelsen udpeger en referent, som sammen med dirigenten underskriver referatet af generalforsamlingens beslutninger. Referatet kan lægges på foreningens hjemmeside. Dirigenten udpeger evt. stemme-tællere.

Alle afgørelser træffes med almindeligt flertal blandt de fremmødte medlemmer. Afstemninger foregår normalt ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes på begæring eller hvis dirigenten skønner det nødvendigt. Ved hver afstemning kan de fremmødte afgive 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller stedfortræder. Sammen med et medlem kan en ægtefælle/samlever, som ikke er medlem, overvære generalforsamlingen dog uden stemme- og taleret. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Ved personvalg og stemmelighed vil den person, der først er foreslået vinde valget.

Ekstraordinær generalforsamling holdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne forlanger det ved skriftligt at begære det og de spørgsmål, der måtte ønskes behandlet. Kun punkter/forslag bekendtgjort for medlemmerne på indkaldelsen til en ekstraordinær generalforsamling kan behandles der.§ 5. Bestyrelsen

Indenfor rammerne:

a) af den gældende retstilstand

b) af disse vedtægter og

c) af generalforsamlingens beslutninger

har bestyrelsen myndigheden til at lede foreningen. Bestyrelsen udpeger hvem, som forestår udlejning af forsamlingshuset efter de regler, som bestyrelsen fastsætter, og den påser, at udlejningen sker inden for rammer, som angivet for forsamlingshusets formål.

Bestyrelsen kan afvise arrangementer og lejemål, som kunne forekomme hærværkstruende, i strid med brandværns regler eller husets formål.§ 6. Bestyrelsens sammensætning og konstituering

Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Bestyrelsen udpeger af sin midte formand og kasserer, som ikke kan være samme person, og fordeler andre opgaver imellem sig. De valgte suppleanter deltager i bestyrelsens arbejde dog uden stemmeret. Alle afgørelser i bestyrelsen træffes, når 4 eller flere stemmer for forslaget. Bestyrelsen fører protokol over de behandlede sager og de trufne beslutninger. Referatet godkendes på næste bestyrelsesmøde.§ 7. Økonomi, regnskab og revision

Regnskabsåret går fra 1/1 til 31/12. Foreningens likvide midler skal være anbragt i pengeinstitut. Af overskud kan intet udbetales til medlemmerne.

 


§ 8. Tegning

Foreningen tegnes i den daglige økonomi af formand eller kasserer. Pantsætning, optagelse af lån eller lignende transaktioner, som kan forpligte foreningen forudsætter beslutning i bestyrelsen.§ 9. Hæftelse

Foreningen hæfter alene med sine aktiver. Ingen kan personligt hæfte eller drages til økonomisk ansvar, som formand, kasserer, bestyrelsesmedlem, valgt revisor eller medlem undtagen i tilfælde af handlinger eller undladelser over for foreningen, som efter den almindelige retstilstand kan være personligt ansvarspådragende.§ 10. Vedtægtsændringer

En generalforsamling kan behandle forslag om ændring af vedtægten, hvis medlemmerne indkaldes mindst 14 dage forud med forslagene vedlagt ved annoncering i den på egnen, efter bestyrelsens skøn, mest udbredte ugeavis. Bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne kan indgive forslag om vedtægtsændring. Sammen med et forslag udsendes til sammenligning den hidtidige vedtægt. Ændringer i de dele af vedtægten, der således er udsendt ændringsforslag til forud, kan vedtages af generalforsamlingen med simpelt flertal.§ 11. Foreningens opløsning

Hvis bestyrelsen af økonomiske eller andre årsager ikke længere ser mulighed for at drive forsamlingshuset, indkaldes til en generalforsamling ved annoncering i den på egnen, efter bestyrelsens skøn, mest udbredte ugeavis med nærmere oplysninger om situationen bl.a. for at få valgt anden bestyrelse. Viser dette sig ikke muligt, eller opgiver en nyvalgt bestyrelse, indkaldes der med nærmere forslag om foreningens opløsning og forsamlingshusets evt. afhændelse til en ekstraordinær generalforsamling herom, og en opløsning kan vedtages med simpelt flertal.§ 12. Anvendelse af evt. midler i tilfælde af foreningens opløsning

Ved en opløsning, som ikke afsluttes med en fusionering med et andet forsamlingshus, en idrætshal eller lignende almennyttigt, lokalt samlingssted, stilles evt. overskydende midler til rådighed for foreninger i lokalområdet med formål til gavn for især børn eller ældre. Den opløsende generalforsamling beslutter hvem, der skal forestå den økonomiske afvikling og fordelingen af midlerne som bestemt. Der kan ikke ske udlodning til forsamlingshusets medlemmer eller til goder forbeholdt disse.§ 13. Ikrafttrædelse

Disse vedtægter erstatter tidligere vedtægter. Foreningen Gevninge Forsamlingshus fastholder samtlige forpligtelser og rettigheder over for tredjemand, herunder ejendomsretten til forsamlingshusets faste ejendom, beholdninger, løsøre m.v., ligesom foreningen med sin faste ejendom og sine andre aktiver hæfter for de hidtidige forpligtelser og gæld.


Således vedtaget på generalforsamlingen 27. februar 2018. 

Ebbe Andreasen                              Jørgen Hansen

Dirigent                                        Referent